Convocatòria per a la plaça de secretari/a tècnic/a de la PAAC

PAAC dóna veu al col·lectiu dels artistes visuals de Catalunya, lluita pels  seus drets laborals i socials i pel seu reconeixement com a creadors de valor i cultura. És també una plataforma d’unió i de cooperació professional
 
* En l’àmbit polític donem veu als artistes visuals i dialoguem amb l’administració i les  diverses entitats del sector privat i associatiu de Catalunya
 
* En l’àmbit professional revisem i vetllem pel compliment d’un codi de bones pràctiques en les relacions sociolaborals dels artistes visuals.
 
* En l'àmbit assistencial oferim als socis serveis de consulta jurídica i fiscal, formació continuada, entrades gratuïtes a Museus i fires, descomptes en proveïdors de materials i serveis, i comunicació interprofessional i sectorial.
 
Objecte de la convocatòria:
La present convocatòria té per objecte seleccionar un/a secretari/a tècnic/a dedicat/da a les tasques de gestió, coordinació i administració de la PAAC.
Condicions generals:

1. Requisits dels/les candidats/tes:
– Experiència en treball administratiu.
– Experiència mínima de dos anys en gestió de projectes culturals.
– Coneixements en el camp de la creació i producció contemporània.
– Coneixements en l’entorn internet i xarxes socials
– Iniciativa i capacitat de treballar en equip.
– Compromís i implicació amb els objectius de la PAAC.
– Idiomes: català, castellà i anglès
 
2- Documentació a presentar:
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de lliurar la següent documentació:
– Carta de motivació personal.
– Curriculum vitae detallat (nom complet, lloc i data de naixement, estudis/formació, activitats professionals i/o artístiques realitzades fins a la data).

3. Procés de selecció dels/les candidats/es
La preselecció de candidats estarà basada en l’anàlisi de la documentació anteriorment exposada; a les persones preseleccionades se’ls farà una entrevista personal, presencial o online.
Prèviament a l’entrevista, els preseleccionats hauran d’aportar tots els documents acreditatius dels mèrits relatats en el cv que li siguin requerits pel comitè de selecció.
A partir de les entrevistes es realitzarà un llistat amb els tres noms finalistes. En cas que la persona seleccionada en primer lloc renunciï, podrà ser substituïda per la persona col·locada en segon lloc. La plaça podrà també ser declarada deserta si, segons el parer del comitè de selecció, cap candidat s’ajusta al perfil.
La preselecció serà realitzada pels membres coordinadors de cada comissió de la junta de la PAAC. La selecció final serà realitzada pel conjunt de la Junta de la PAAC.

4- Funcions i activitats responsabilitat de la secretaria tècnica:
Coordinació de la PAAC  
– Coordinació de la paac, segons directrius i en col.laboració amb la junta.
– Enviar les Newsletter i les comunicacions que els membres de la Junta determinin.
– Preparar el projecte d’activitats de cada any.
– Redactar els projectes per a convocatòries de subvencions, o altres d’interès que puguin sorgir  per a captació de recursos per a la PAAC

Comunicació interna
– Seguiment de les novetats de la PAAC i els seus membres.
– Mantenir i difondre internament als membres de la PAAC la informació de totes les activitats i novetats de l’associació.
– Elaborar i executar un pla de contacte permanent amb els membres de la PAAC, mitjançant el seguiment de la llista de correu interna.
– Coordinar i articular el treball i la comunicació entre els diferents grups de treball i comissions que hi ha a la PAAC.

Comunicació externa de la PAAC
– Dinamitzar la PAAC a través del seguiment i posada al dia de la comunicació (correu electrònic, web, facebook, twitter).

Gestió de recursos i socis
– Articular els recursos i els programes en execució.
– Aplicar criteris de sostenibilitat i economia en la gestió dels recursos comuns.
– Explorar les possibilitats i establir contactes necessaris per ampliar el nombre de socis col·laboradors de la PAAC.

5- Condicions:
– S’oferta un contracte de treball a temps parcial amb categoria de secretaria tècnica.
—S’establirà un periode de prova de quatre mesos .
– Dedicació 15h setmanals.
– Retribució de 9000€ bruts anuals.
– Incorporació a l’inici de setembre de 2016.
 
6- Termini de presentació:
La data límit de lliurament de sol·licituds és el dijous 14 de juliol de 2016 a les 24h. Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic a administracio@paac.cat  amb l’assumpte:
Ref. Convocatòria per a la plaça de Secretari/a tècnic/a de  la PAAC

Convocatoria (pdf)

Més notícies
Arxiu de notícies