Línia d’ajuts per artistes afectats econòmicament pel coronavirus


AJUTS I SUBVENCIONS OCTUBRE-NOVEMBRE 2020

📣📣📣📣  LA GENERALITAT de Catalunya_Departament de Cultura_OSIC fa una ampliació pressupostària de la línia d’ajuts extraordinària_  info  publicada aquí _destinada a la compensació de pèrdues per la cancel·lació d'activitats culturals.
Els artistes visuals podran (com en la convocatòria anterior) presentar documents feacents (cartes de compromis, correus electrònics que continguin informació de les converses referents a les condicions económiques del projecte, etc) del compromis laboral/ de projecte amb el centre d’art o similar a on se li hagi cancel·lat la feina per causa de les restriccions de la COVID19.

 
Tanca aquest paquet de mesures per al sector de la cultura una segona convocatòria de les beques de recerca i innovació en els àmbits de les arts visuals, escèniques, música, pensament i nous sectors creatius.

La dotació prevista d'aquesta segona convocatòria és de 960.000 euros ( serà per un total de 150 beques) . Aquelles persones que van presentar sol·licitud a la primera convocatòria, però que van obtenir una puntuació inferior a la nota de tall i que, per tant, no van rebre la beca, poden tornar a presentar el  formulari de sol·licitud sense necessitat d'enviar el projecte (en cas que no hagi canviat) ni la documentació administrativa. És important tenir en compte que el projecte presentat s'ha de realitzar durant el 2020.
En els propers dies es publicarà al web de tràmits Gencat del Departament de Cultura la convocatòria i serà possible conèixer-ne tots els detalls.

Aquí el PDF del DOGCS


*Us volem recordar que per aquelles persones donades d’alta com a autònomes (RETA) hi ha una prestació a punt de (re)activar-se  (aquí info) del Departament de Treball de la Generalitat: El Decret Llei 39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, ha establert, en els articles 8 – 12, un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750  euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Les persones beneficiàries d’aquesta prestació extraordinària han d’acreditar els requisits següents:

  • Ésser més gran de divuit anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l’any 2020.
  • El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 18.885 euros.

Davant la situació d’excepcionalitat, es prenen mesures de simplificació administrativa i, en fase de tramitació, s’haurà de declarar responsablement el compliment dels requisits mitjançant la sol·licitud, que es verificaran posteriorment.

Una vegada es publiqui la resolució de la convocatòria, aquesta prestació s’atorgarà en un pagament únic, fins el 31 de desembre de 2020 o exhauriment de la partida pressupostària, i serà compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses regulada al capítol I del mateix Decret llei.

El termini màxim per notificar la resolució és de tres mesos comptats des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Finalitzat el termini sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.EL GOBIERNO aproba noves mesures de protecció de les persones treballadores den el sector cultural, mitjançant el subsidi que aquí s'explica (que s'amplia fins el 31 de gener del 2021)

 

Recordar-vos que com a persona sòcia de la PAAC teniu accés a consultes als nostres gestors fiscals i jurídics enviant un correu a paac@paac.cat
 
Més notícies
Arxiu de notícies