Quins són els nostres objectius?

Per què associar-se?

Per tal de tenir força necessitem ser molts i moltes. L'estructura de la PAAC és assembleària, amb voluntat de treballar de forma horitzontal i permet un alt grau de participació dels seus socis/es.

La vostra aportació és important perquè els objectius de l'associació depenen de la voluntat i l'impuls de tots i totes. La PAAC vol ser un instrument per incidir políticament en les administracions, una eina de suport als artistes en la seva professionalització i un node de producció de coneixement des del món de l'art per compartir amb tota la societat.
Amb les nostres quotes dotem d'independència a la PAAC, amb la nostra participació donem sentit als objectius que ens proposem entre tots i totes.

Quins són els nostres objectius?

Projectem desenvolupar una tasca intensa de representació política, professional i assistencial:

-En l'àmbit polític la PAAC donarà veu al col·lectiu enfront de les administracions i buscarà complicitats amb associacions i col·lectius afins a Catalunya, Espanya i a l'àmbit internacional.
-En l'àmbit professional la PAAC vol revisar el Codi de les Bones pràctiques, vetllar pel seu compliment i recolzar als i les artistes per tal que, més enllà de la nostra situació professional, el tracte que rebem per part de les administracions i el sector privat sigui professional.
-En l'àmbit assistencial la PAAC oferirà als socis i sòcies una gran varietat de serveis, que aniran des d'un servei de consultes jurídiques i fiscals i un programa de formació continuada, a tota una sèrie de descomptes i entrades gratuïtes a Museus i Fires del sector de les Arts, tant a Catalunya com a la resta de l'estat i a l'àmbit internacional. També tenim previst, per a tot el territori, establir convenis amb tota mena de proveïdors de materials i serveis per artistes.

Qui es pot associar?

A la PAAC hi ha una gran varietat de tipologies de socis/es, fet que permet que qualsevol persona que es comprometi amb les finalitats fixades als seus estatuts pugui acollir-se a alguna de les categories següents:

-Soci/a Professional: Persona física de 25 anys o més que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d'expressió artística.
-Soci Jove: Persona física de menys de 25 anys que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d'expressió artística.
-Estudiant en qualsevol centre de creació, investigació o divulgació artística: Persona física de qualsevol edat en període de formació. Per tal de ser admès com a estudiant, n'hi haurà prou d'aportar la matrícula.
-Amic/ga Col·laborador/a: Qualsevol persona física que mostri voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l'associació.
-Amic/ga Corporatiu: Qualsevol persona jurídica que manifesti la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l'associació.
-Col·lectius d'Artistes i Petites Associacions que tinguin unes finalitats estatutàries similars a les de l’associació. El soci/a és el col·lectiu i/o petita associació, els seus integrants no tindran la consideració de soci/a.
-Escoles d'Art i Universitats que vulguin introduir i vincular els seus estudiants en una associació professional, especialment en els últims cursos.

Com em puc associar?

Fer-se sòcia/soci en 1 sol pas!

Fer-se sòcia/soci de la PAAC és molt fàcil, només heu d'enviar les dades següents a paac@paac.cat.

Nom
Cognoms
Nom artístic
Web o xarxa social (sense http://)
Adreça
Lloc de naixement
Data de naixement
Codi postal
Població
Província
País
Adreça electrònica
Telèfon
Tipus de soci (vegeu les categories aquí)

+ ADJUNTS:

1. foto carnet (mida 120x150 px recomanat)

2. document de domiciliació bancària SEPA, omplert i signat, que us podeu descarregar aquí (pot ser foto o scan, fent-nos arribar també l'original per correu postal o en mà)

Quotes

Per ser soci/a de la PAAC, i segons la tipologia, cal satisfer una quota anual:

Soci/a Professional

70

  60 € l'any de quota + 10 € carnet internacional (IAA), inclou el cost de fer i enviar el carnet = 70 €.

  Criteris de pagament: 2 trams temporals. De Gener a Juny, es paga, la quota integra anual. De Juliol a Desembre es paga, només la meitat de la quota 30 € de quota + 10 € el cost de carnet internacional i despeses de gestió = 40 €.

  Serveis: El/la Soci/a Professional té dret a tots els serveis de l'associació en les condicions establertes en cada servei.

La documentació que cal aportar serà la següent:
-Dossier de treball personal amb imatges i breu text explicatiu (Si el document d'inscripció ja té l'adreça d'una pàgina web de l'artista, aquest document no serà necessari)
-Carta de motivació
-Currículum artístic (Si el document d'inscripció ja té l'adreça d’una pàgina web de l'artista, amb el currículum actualitzat, aquest document no serà necessari)

En el currículum es valoraran els següents aspectes llistats. Considerem necessari complir amb, al menys, dos d'aquests apartats per poder unir-se com a membres de ple, exceptuant estudiants d'art que tindran com a requeriment la matrícula acadèmica.
- L'aspirant ha tingut dos o més exposicions públiques i / o instal·lacions públiques i / o espectacles públics.
- Ha rebut un o més premis, ajudes a la creació o beques per a la pràctica professional.
- Posseeix un grau o títol equivalent en formació artística.
- Ha estat compromès/a per acord contractual amb una institució pública o privada (per exemple, una residència).
- El seu treball ha estat comprat per una o més col·leccions públiques o privades.
- El seu treball s'ha fet disponible per a la venda a través d'una o diverses galeries comercials o agents en els últims cinc anys.
- Ha obtingut la pertinença a una o més associacions o societats professionals similars.
- La seva obra ha estat revisada o ha aparegut en publicacions d'art.

Una comissió d'admissió examinarà la documentació aportada i avaluarà cas per cas les sol·licituds tenint en compte que s'ajusti adequadament als criteris esmentats. És igualment important la presentació del dossier personal de projectes així com la qualitat de les imatges. En última instància, la carta de motivació ens ajuda a conèixer millor els motius pels quals es vol formar part de l'associació.

Soci/a jove

40

  (fins a 25 anys)

  30 € de quota anual + 10 € cost carnet internacional (IAA) i cost de fer i enviar el carnet: 40 €.

  Criteris de pagament: Atenent al poc cost d'aquest carnet no hi ha trams temporals.

  Serveis: El/la soci/a Jove té dret a tots els serveis de l'associació en les condicions concretes de cada servei.

La documentació que cal aportar serà la següent:
-Dossier de treball personal amb imatges i breu text explicatiu (Si el document d'inscripció ja té l'adreça d'una pàgina web de l'artista, aquest document no serà necessari)
-Carta de motivació
-Currículum artístic (Si el document d'inscripció ja té l'adreça d’una pàgina web de l'artista, amb el currículum actualitzat, aquest document no serà necessari)
-Documentació acreditativa any de naixement

En el currículum es valoraran els següents aspectes llistats. Considerem necessari complir amb, al menys, dos d'aquests apartats per poder unir-se com a membres de ple, exceptuant estudiants d'art que tindran com a requeriment la matrícula acadèmica.
- L'aspirant ha tingut dos o més exposicions públiques i / o instal·lacions públiques i / o espectacles públics.
- Ha rebut un o més premis, ajudes a la creació o beques per a la pràctica professional.
- Posseeix un grau o títol equivalent en formació artística.
- Ha estat compromès/a per acord contractual amb una institució pública o privada (per exemple, una residència).
- El seu treball ha estat comprat per una o més col·leccions públiques o privades.
- El seu treball s'ha fet disponible per a la venda a través d'una o diverses galeries comercials o agents en els últims cinc anys.
- Ha obtingut la pertinença a una o més associacions o societats professionals similars.
- La seva obra ha estat revisada o ha aparegut en publicacions d'art.

Una comissió d'admissió examinarà la documentació aportada i avaluarà cas per cas les sol·licituds tenint en compte que s'ajusti adequadament als criteris esmentats. És igualment important la presentació del dossier personal de projectes així com la qualitat de les imatges. En última instància, la carta de motivació ens ajuda a conèixer millor els motius pels quals es vol formar part de l'associació.

Soci/a estudiant

40

  30 € de quota anual + 10 € cost carnet internacional (IAA) i cost de fer i enviar el carnet: 40 €.

  Criteris de pagament: Atenent al poc cost d'aquest carnet no hi han trams temporals.

  Serveis: El/la soci/a estudiant té dret a tots els serveis de l'associació en les condicions concretes de cada servei.

La documentació que cal aportar serà la següent:
Matrícula del centre educatiu

Soci/a amic/ga Corporatiu

300

  La quantitat la fixa l’interessat a partir de 300 €.

  Criteris de pagament: Atenent que la quantia d'aquest carnet es fixa en cada cas els criteris de pagament es consensuaran de comú acord entre la PAAC i el soci/a.

  Serveis: El/la soci/a amic/ga Corporatiu té dret a tots els serveis de l'associació en les condicions concretes de cada servei, excepte aquells serveis específics de l'àmbit professional dels artistes (Per exemple l'assessoria fiscal i jurídica o el programa de formació continuada per artistes).

No es requereix documentació

Soci/a amic/ga col·laborador/a

50

  40€ de quota anual com a mínim +10€ cost carnet internacional (IAA) i cost de fer i enviar el carnet: 50€. El/la soci/a amic/ga col·laborador/a podrà escollir pagar una quantia major si ho desitges.

  Criteris de pagament: Atenent al poc cost d'aquest carnet no hi ha trams temporals.

  Serveis: El/la soci/a amic/ga col·laborador/a te dret a tots els serveis de l'associació en les condicions concretes de cada servei, excepte aquells serveis específics de l'àmbit professional dels artistes (Per exemple l'assessoria fiscal i jurídica o el programa de formació continuada per artistes).

No es requereix documentació

Col·lectius i petites associacions d'artistes

120

  Un sol carnet per associació. 120 € anuals.

  Els col·lectius d'artistes i petites associacions tenen un carnet per col·lectiu, que identifica al col·lectiu i no a les persones físiques que pertanyen a aquest col·lectiu. Per tant, per fer servir el carnet de la PAC caldrà acreditar que la persona es membre del col·lectiu associat.

  Criteris de pagament: Atenent al poc cost d'aquest carnet no hi ha trams temporals.

  Serveis: Aquests col·lectius tenen dret als següents serveis:
  -Accés dels seus socis al programa de formació continuada en les mateixes condicions que els socis professionals, estudiants o joves de la PAC.
  -Accés a l'assesoria fiscal i juridica per a la persona jurídica en les mateixes condicions que un soci que sigui persona física, però no per als membres associats de manera individual.

Per tal de ser admès com a col·lectiu d'artistes i/o petita associació, s'hauran d’aportar els estatuts que acreditin que les finalitats estatutàries són similars a les de l'Associació.

Escoles d'art i universitats

150

  Un sol carnet per escola. 150 € anuals.

  Les escoles d'art i universitats tenen un carnet per institució. L'ús d'aquest carnet no és individual, ja que l'objectiu d’ associar-se per part de les escoles s'ha d'entendre com una forma de suport a l'existència de la PAC i el que representa per al futur professional dels seus alumnes.

  Criteris de pagament: Atenent al poc cost d'aquest carnet no hi ha trams temporals.

  Serveis: Les escoles i universitats d'art associades no tenen dret als serveis de la PAC com la resta de socis, ja que la seva associació té més a veure amb el suport de l'activitat de la PAC. Tot i així en determinades circumstàncies aquests socis poden gaudir de les següents bonificacions:
  -Accés dels seus alumnes al programa de formació continuada en les mateixes condicions que els socis estudiants de la PAC, fins un màxim del 20% de les places disponibles.
  - Entrades a les Fires, Jornades o Congressos amb els quals la PAC tingui conveni, amb un màxim de 10 entrades.

Per tal de ser admès com a Escola d’Art i/o Universitats serà suficient amb un document que acrediti la voluntat de l'òrgan d'administració de l'Escola d'Art i/o Universitat i la Junta Directiva de l'associació de què l'esmentada Escola d'Art i/o Universitat sigui soci de l'Associació.