• Menú
 • Torna enrere
  Què és la PAAC?

  Estatuts

  Els estatuts de la PAAC van ser aprovats per assemblea el 23 d'octubre de 2018

  Descarrega els estatuts

  Estatuts de l'Associació la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya

  Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

  Article 1 L’ASSOCIACIÓ LA PLATAFORMA ASSEMBLEÀRIA D'ARTISTES DE CATALUNYA regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

  Article 2

  Els fins de l’associació són:

  • Cohesionar les pràctiques artístiques i representar-les.
  • Identificar totes aquelles problemàtiques que afecten els/les artistes pel que fa als seus drets morals i patrimonials, ètics, laborals i econòmics.
  • Lluitar per al seu reconeixement social i la seva aportació (econòmica, intangible), dins la societat.
  • Reivindicar la plena democratització del treball i el treballador/a cultural. Combatre la precarietat laboral en el sector i incentivar propostes dirigides a la seva millora i regulació tributària, salarial, jurídica, administrativa i contractual, posant un especial èmfasi en la realitat del treballador autònom i de la realitat associativa.
  • Vetllar per una professionalització justa.
  • Sol·licitar i reforçar la interlocució amb les diverses administracions públiques i amb els agents, institucions, entitats i organismes, ja siguin públics o privats, que tenen una vinculació amb l’àmbit artístic.
  • Promoure treballs i les recerques necessàries, per crear marcs de funcionament ètic i d'innovació dins les arts visuals.
  • Crear i impulsar l’Observatori de Bones pràctiques Donar serveis als associats/des.

  En queda exclòs tot ànim de lucre.

  Article 3

  1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i radica Emilia Coranty nº 16. Així mateix, l’associació podrà tenir tantes seus territorials com funcionals com la Junta Directiva i/o l’assemblea considerin convenient. Per seu territorial, s’entén aquella seu que representa l’associació en una part del territori i, per seu funcional, s’entén una seu en la que l’associació hi desenvolupa una part sectorial de les seves activitats (per exemple, una seu de formació en la que s’hi realitzin majoritàriament activitats formatives per a artistes).
  2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

  Capítol II. Els i les membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

  Article 4

  Poden formar part de l’associació totes les persones físiques o jurídiques que de manera lliure i voluntària defensin les finalitats estatutàries o que exerceixin qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.

  Pel que fa a les persones físiques:

  • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
  • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares, mares o tutors, tutores per ser socis i sòcies de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
  • Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
  • Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

  Els associats i associades ho podran ser en les següents set modalitats següents:

  Soci/a professional: persona física de 25 anys o més que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística.

  Soci/a Jove (menys de 25 anys): persona física de menys de 25 anys que exerceixi qualsevol de les activitats en què es tradueixin les diverses formes d’expressió artística. Per tal de ser admès com a soci professional o soci jove, es preveuen tres modalitats. Qualsevol de les tres és suficient per a ser admès en la modalitat que s’escaigui:

  • Dos socis/sòcies professionals o socis joves avalen al candidat/a
  • Haver estat soci professional de l’antiga Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
  • La persona que sol·licita l’admissió com a soci professional o soci jove haurà d’aportar la següent documentació:
  • Una carta de motivació
  • Un currículum artístic En el currículum es valoraran els següents aspectes llistats. Serà necessari complir com a mínim amb dos d'aquests apartats:
  • L'aspirant ha tingut dos o més exposicions públiques i / o instal·lacions públiques i / o espectacles públics.
  • Ha rebut un o més premis, ajudes a la creació o beques per a la pràctica professional.
  • Posseeix un grau o títol equivalent en formació artística.
  • Ha estat compromès per acord contractual amb una institució pública o privada (per exemple, una residència).
  • El seu treball ha estat comprat per una o més col·leccions públiques o privades.
  • El seu treball s'ha fet disponible per a la venda a través d'una o diverses galeries comercials o agents en els últims cinc anys. Ha obtingut la pertinença a una o més associacions o societats professionals similars.
  • La seva obra ha estat revisada o ha aparegut en publicacions d'art.

  La Junta Directiva o una comissió d'admissió designada per la Junta Directiva comprovarà si la documentació aportada amb la sol·licitud acredita l’existència de, com a mínim, dues de les condicions anteriors.

  Col·lectius d'artistes i petites associacions que tinguin unes finalitats estatutàries similars a les de l’associació. El soci és el col·lectiu i/o petita associació, els seus integrants no tindran la consideració de soci. Tanmateix, els membres d’aquests col·lectius i petites associacions, si ho desitgen, poden sol·licitar l’admissió com a soci en la modalitat que s’escaigui. S’entendrà per petita associació, aquelles associacions amb menys de 25 socis.

  Per tal de ser admès com a col·lectiu d'artistes i/o petita associació, s’hauran d’aportar els estatuts que acrediten que les finalitats estatutàries són similars a les de l’associació.

  Escoles d'Art i Universitats. En aquest cas, els estudiants d’últim curs de les escoles d’art i universitats que siguin socis de l’associació tindran la consideració de soci professional o jove.

  Per tal de ser admès com a Escola d’Art i/o Universitats serà suficient amb un document que acrediti la voluntat de l’òrgan d’administració de l’Escola d’Art i/o Universitat i la Junta Directiva de l’associació de què l’esmentada Escola d’Art i/o Universitat sigui soci de l’associació.

  Estudiant en qualsevol centre de creació, investigació o divulgació artística.

  Per tal de ser admès com a estudiant, n’hi haurà prou d’aportar la matrícula.

  Amic/ga col·laborador/a: qualsevol persona física que defensi la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.

  Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.

  Amic/ga corporatiu: qualsevol persona jurídica que manifesti la seva voluntat de defensar les finalitats estatutàries de l’associació.

  Per tal de ser admès, serà suficient amb la sola voluntat de defensar les finalitats estatutàries, circumstància que s’acreditarà amb el sol fet de presentar la sol·licitud.

  Article 5

  Són drets dels i de les membres de l’associació:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  2. Elegir i ser elegits en els llocs de representació i càrrecs directius.
  3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
  4. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris i mandatàries de l'associació.
  6. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
  7. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
  8. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
  9. Formar part dels grups de treball.
  10. Posseir un exemplar dels estatuts.
  11. Consultar els llibres de l'associació.

  Article 6

  Són deures dels i de les membres de l'associació:

  1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolirles.
  2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. La Junta Directiva podrà aprovar quotes diferents per a les set modalitats diferents d’associat/da.
  3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
  4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

  Article 7

  Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

  1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
  2. No satisfer les quotes fixades.
  3. No complir les obligacions estatutàries.

  Capítol III. L'Assemblea General

  Article 8

  1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus i les seves membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
  2. Els i les membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
  3. Tots i totes les membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi absents, discrepants i presents que s'han abstingut de votar.

  Article 9

  L'Assemblea General té les facultats següents:

  • Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
  • Elegir i separar membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
  • Modificar els estatuts.
  • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
  • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
  • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
  • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  • Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci/sòcia, i també les altes i les baixes per una raó diferent de la separació definitiva.
  • Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
  • Aprovar la destinació de recursos econòmics diferents de les quotes a despeses ordinàries.
  • Aprovar els projectes proposats per les comissions que requereixin ajuts i/o suport institucional i/o espònsors.
  • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

  Article 10

  1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any el mes de setembre.
  2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer si ho sol·licita un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

  Article 11

  1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
  2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o al correu electrònic que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
  3. Les reunions de l'Assemblea General, les encapçala la presidència de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
  4. El secretari o secretària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president o presidenta amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

  Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

  Article 12

  1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies presents o representats.
  2. Un nombre d'associats que representi almenys el 10% dels vots socials de l'associació pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió d'un o més assumptes en l'ordre del dia de l'assemblea general. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer- ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

  Article 13

  1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
  2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
  3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis i sòcies presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
  4. Si es qüestiona el dret de vot d'algun associat per raó d'un possible conflicte d'interessos amb l'associació, l’assemblea general ha de decidir sobre aquesta qüestió en votació separada i, si escau, secreta de conformitat amb l’article 322-7.4 del Codi Civil de Catalunya.
  5. La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels associats presents o representats en la reunió de conformitat amb l’article 32278 del Codi Civil de Catalunya.

  Capítol IV. La Junta Directiva

  Article 14

  1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan:

  Com a mínim: la presidència, quatre vicepresidències, la secretaria, la tresoreria, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

  A més dels càrrecs indicats amb caràcter mínim, la Junta Directiva podrà estar conformada per, i fins a, 18 vocals.

  2. L'elecció dels i de les membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i sòcies, majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

  3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per la secretaria sortint amb el vistiplau de la presidència sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de la nova presidència i de la nova secretaria.

  4. Els i les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

  5. Cada setembre, la Junta Directiva presentarà les propostes i tasques anuals de les comissions de treball. Aquesta proposta haurà de ser debatuda i aprovada en assemblea entre tots els socis/es.

  Article 15

  1. Els i les membres de la Junta Directiva que exerceixen els seus càrrecs durant un període de 2 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits fins a un màxim de 4 anys..

  2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

  b) incapacitat o inhabilitació

  c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

  d) separació acordada per l’assemblea general

  e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

  3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un/a membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

  Article 16

  1. La Junta Directiva té les facultats següents:

  a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

  c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

  d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els i les membres de l'associació han de satisfer.

  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

  f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

  g) Contractar els empleats o empleades que l'associació pugui tenir.

  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

  j) Nomenar els i les vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  -subvencions o altres ajuts

  -l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

  l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

  Article 17

  1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o vicepresidència, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus i les seves membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

  2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o vicepresidència o bé si ho sol·licita un terç de membres que la componen.

  Article 18

  1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus i les seves membres.

  2. Els i les membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència de la presidència o de la secretaria o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. Qualsevol soci tindrà dret a assistir i participar activament a les reunions de la Junta. Tanmateix, el soci que assisteixi i que no sigui membre de la Junta no tindrà dret a vot.

  3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels i de les assistents.

  Article 19

  1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus i les seves membres.

  2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris o mandatàries per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir en cada cas.

  3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

  Article 20

  Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats per la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

  Article 21

  La Junta Directiva es renovarà cada 2 anys, i cap dels seus membres podrà exercir més de 4 anys.

  Article 22

  Les persones que desitgin presentar-se per a la nova Junta Directiva ho comunicaran en el termini de 15 dies des de la convocatòria.

  El socis que desitgin presentar-se a la junta ho hauran de fer amb una proposta de programa d’acció de govern per als propers 2 anys i una llista que contingui, com a mínim, (7) persones: per a la presidència (1), quatre vicepresidències (4), la secretaria (1), la tresoreria (1), i que haurà de precisar quin càrrec ocuparà cadascuna de les persones de la llista. Així mateix, la llista podrà contenir tants vocals com es vulgui sempre i quan la suma dels membres de la llista no superi els 25, que és el màxim estatutari previst en l’article 14.

  La nova Junta Directiva podrà oferir als membres de la resta de llistes entrar a formar part de la nova junta com a vocals, fins a conformar una Junta Directiva de màxim 25, que és el límit estatutari previst en l’article 14. La nova Junta Directiva té dues setmanes per decidir com conformarà les cinc comissions de treball mínimes fixades pels estatuts.”

  Capítol V. La presidència i la vicepresidència

  Article 23

  Són pròpies del president o presidenta les funcions següents:

  • Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, en les relacions jurídiques de l’Associació amb tercers.
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l'associació.

  La presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la vicepresidència o vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

  Són pròpies tant de la Presidència com de les Vicepresidències.

  • Dirigir i representar políticament l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

  Presidència i Vicepresidència són òrgans que actuaran de forma col·legiada.

  Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

  Article 24

  El tresorer o tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament per la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

  Article 25

  El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

  Capítol VII. Les comissions o grups de treball

  Article 26

  L’associació consta, com a mínim de les següents comissions de treball:

  Comissió d’administració, serveis i formació

  • Portar a terme l'administració i l'oficina de serveis
  • Articular l'administració amb serveis i espais de formació
  • Estudiar la possibilitat de crear una cooperativa de facturació pels artistes
  • Fomentar la participació: una associació més horitzontal, que el soci s’impliqui.
  • Dirigir la política de captació de suport públic i privat, gestió de propostes i projectes.
  • Assessorar a socis/sòcies i coordinació de l'oficina de projectes.
  • Promoure l’existència de projectes i convenis amb Institucions.
  • Cerca de proveïdors per als socis, carnet internacional, assessoria jurídica...
  • Promoure les eines de comunicació, transmissió de debats, reunions i assemblees via streaming o altres eines tecnològiques. Debats, enquestes, consultes, assemblees i votacions on-line.

  Aquesta comissió podrà comptar amb la col·laboració de personal extern (assessor fiscal, gestor, advocat, etc.)

  Es compromet a:

  • Dur a terme auditories periòdiques
  • Fomentar una duració limitada o rotació periòdica de la gestió.
  • Dirigir els recursos humans i control econòmic de l’associació.
  • Retre comptes a l'assemblea periòdicament – mínim un cop l’any - i fer-ho visible a la web.

  Comissió de coordinació de seus

  • Coordinar les seus territorials i funcionals
  • Estudiar la possibilitat de crear oficines territorials
  • Promoure la formació permanent d'artistes en coordinació amb les seus territorials
  • Fomentar les polítiques locals i problemes urgent del territori
  • Estudiar propostes relacionades amb mobilitat, intercanvi, etc.


  Comissió de política i comunicació externa

  • Exercir el control polític de les pràctiques artístiques dins el territori
  • Revisar les pràctiques polítiques del territori entorn a les arts visuals
  • Dur la interlocució amb la Plataforma d'Arts Visuals
  • Dur la interlocució amb les administracions
  • Treballar conjuntament amb les altres comissions quan tinguin necessitats de realitzar comunicats públics
  • Confeccionar documents de representació i premsa

  Comissió d’àmbit professional

  • Actualitzar i millorar el Codi les Bones Pràctiques Professionals.
  • Treballar amb els grups polítics per aconseguir un Estatut de l’Artista i del Creador.
  • Estudiar lleis i normatives que millorin les condicions de la professió
  • Crear i impulsar un observatori de les Bones Pràctiques en les Arts Visuals
  • Articular projectes col·laboratius entre artistes
  • Proposar projectes d'interès professional
  • Promoure la realització d’una cartografia de la situació dels artistes de Catalunya

  Comissió de I+R+D i Educació

  • Crear i impulsar l’oficina de projectes R+D+I
  • Obrir noves vies de col·laboració professional dels artistes amb els departaments de R+D+I de les empreses i dels entorns acadèmics i professionals.
  • Treballar per la contínua adaptació al present del pla d’estudis de l’educació artística en els diferents nivells de la formació reglada, que superi la funció utilitarista i formal.
  • Promoure projectes pedagògics i de mediació cultural que reforcin la vinculació de l’art amb la comunitat i el territori.
  • Donar suport a la recerca i a la producció. Treballar pel reconeixement i desenvolupament de la investigació artística com a generadora de coneixement.
  • Fomentar estratègies de captació o mediació de recursos privats per als projectes dels artistes, col·lectius i/o entitats artístiques que no tinguin personalitat jurídica
  • Recuperar la idea d'Espais Efímers

  La Presidència i les quatre Vicepresidències hauran de coordinar una comissió cada una d’elles. Quina comissió coordina cada una d’elles és una decisió que pren la Junta Directiva cada vegada que la Junta Directiva és renovada. Les comissions seran formades per un màxim de 5 membres.

  La creació i constitució de qualsevol altra comissió o grup de treball, l'han de plantejar els i les membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

  La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats i encarregades dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions. Qualsevol soci tindrà dret a assistir i participar activament a les reunions de les diferents comissions. Tanmateix, el soci que assisteixi no tindrà dret de vot.

  Capítol VIII. El règim econòmic

  Article 27

  Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

  • les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus i les seves membres
  • les subvencions oficials o particulars
  • les donacions, les herències o els llegats
  • les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

  Article 28

  Tots els i les membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

  L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

  Article 29

  L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

  Article 30

  En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de la presidència, tresoreria i secretaria.

  Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de tresoreria o bé la de presidència.

  Article 31

  Les despeses ordinàries hauran de satisfer-se íntegrament amb el recursos generats per les quotes del socis, per tal de garantir la independència econòmica de l’associació. No es podran destinar d’altres recursos econòmic a les despeses ordinàries sense l’aprovació de l’assemblea.

  Capítol IX. Vot a distància. Assemblees i reunions per mitjans telemàtics. El règim de notificacions i publicitat de les reunions a la pàgina web

  Article 32

  De conformitat amb l’article 312-7 del Codi Civil de Catalunya, i com a excepció del que disposa l’article 312-5 de l’esmentat codi, s’estableix la possibilitat de que els òrgans col·legiats de l’associació (assemblea, junta directiva i comissions de treball) puguin adoptar acords sense reunió mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

  • Vot a distància a les assemblees

  Els associats podran emetre el seu vot sobre les propostes contingudes a l’ordre del dia de la convocatòria de l’assemblea. Per a fer-ho, hauran de remetre abans de la celebració de l’assemblea, ja sigui per correu postal o electrònic, un escrit amb el seu vot. En el seu escrit del vot a distància, l’associat haurà de manifestar el sentit del seu vot separadament sobre cadascun dels punts o assumptes compresos a l’ordre del dia de l’assemblea de que es tracti. En cas que no es pronunciï sobre algun o alguns dels punt de l’ordre del dia, s’entendrà que l’associat s’absté respecte aquests punts.

  Si existís l’àrea privada dels associats dins de la pàgina web de l’associació, el vot podrà exercitar-se mitjançant el dipòsit a la web, a través de la clau personal de l’associat, del document en format electrònic que conté l’escrit que expressa el vot. El dipòsit haurà de fer-se amb un mínim de 24 hores d’antelació respecte l’hora fixada per a l’inici de l’assemblea.

  Fins a les 24 hores d’antelació respecte l’hora fixada per a l’inici de l’assemblea, el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut aquest període, el vot emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal de l’associat a l’assemblea.

  • Vot a distància a les juntes i comissions de treball

  Serà vàlid el vot a distancia expressat per un membre de la junta o comissió en relació amb una reunió convocada i que s’hagi de celebrar presencialment. Aquest vot haurà d’expressar-se per escrit, per correu postal o electrònic, dirigit a la Presidència (o Vicepresidència en el cas de les comissions de treball) i enviat amb una antelació de, com a mínim, 24 hores en relació a l’hora fixada per a l’inici de la reunió. Fins aquell moment, el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut aquest termini, el vot emès a distancia només es podrà deixar sense efecte per la presència personal del membre de la junta o comissió a la reunió.

  El vot a distancia només serà vàlid si la junta o comissió es constitueixen vàlidament.

  En el seu escrit del vot a distància el membre de la junta o comissió haurà de manifestar el sentit del seu vot separadament sobre cadascun dels punts o assumptes compresos a l’ordre del dia de que es tracti. En cas que no es pronunciï sobre algun o alguns dels punt de l’ordre del dia, s’entendrà que el membre de la junta o comissió s’absté respecte aquests punts.

  Si existís l’àrea privada dels associats dins de la pàgina web de l’associació, el vot podrà exercitar-se mitjançant el dipòsit a la web, a través de la clau personal del membre de la junta o comissió, del document en format electrònic que conté l’escrit que expressa el vot. El dipòsit haurà de fer-se amb un mínim de 24 hores d’antelació respecte l’hora fixada per a l’inici de l’assemblea.

  • Reunions de la junta o comissions per mitjans telemàtics

  La junta se celebra al lloc indicat a la convocatòria. Si a la convocatòria no constés el lloc de celebració, s’entendrà que ha estat convocada per celebrar-se al domicili social.

  L’assistència a la junta podrà realitzar-se, o bé acudint al lloc al que s’hagi de celebrar la reunió o bé, si s’escau, a d’altres llocs que estiguin connectats amb el lloc de celebració per sistemes de videoconferència o d’altres mitjans tècnics que permetin el reconeixement dels assistents i permeti la comunicació entre ells.

  Els assistents es consideraran, a tots els efectes, com a assistents a la junta i en una única reunió que s’entendrà a tots els efectes que s’ha celebrat al lloc principal.

  No serà necessària la convocatòria de la junta o comissió quan estiguin tots els seus membres interconnectats per videoconferència o altres mitjans tècnics que compleixin amb els requisits dels paràgrafs anteriors i tots els membres de la junta o comissió acceptin per unanimitat constituir-se en junta o comissió així com el seu ordre del dia.

  Article 33

  Totes les comunicacions als socis/es, incloses les convocatòries a les assembles, es faran preferentment a través de correu electrònic.

  En la sol·licitud d’admissió en condició d’associat/da, amb independència de la tipologia de soci/a, els socis/es estaran obligats a facilitar a l’associació un correu electrònic de contacte.

  Els òrgans d’administració facilitaran el correu electrònic a aquell soci/a que (i) manifesti un interès legítim relacionat amb les activitats de l’associació i (ii) necessiti comunicar-se amb un altre/s socis/es. No es facilitaran d’altres dades personals.

  L’acceptació dels estatuts per part dels soci/es acredita el consentiment dels socis/es a facilitar les esmentades dades personals amb les finalitats indicades en els termes exigits en la normativa de protecció de dades personals.

  Article 34

  L’associació tindrà una pàgina web.

  Els òrgans de l’associació i les comissions de treball, sense perjudici de la necessitat de les comunicacions personals de l’article anterior, publicaran la celebració de les reunions a la pàgina web amb prou antelació per a què socis/es interessats puguin assistir.

  En cas que, per raons d’urgència, no es pogués publicar la reunió a la pàgina web, els promotors de la reunió publicaran la seva celebració amb posterioritat per a què tothom tingui coneixement de què s’ha celebrat la reunió.

  Les actes de les reunions no es publicaran a la pàgina web. Tanmateix, qualsevol soci/a tindrà dret a accedir al contingut de les actes.

  Capítol IX. El règim disciplinari

  Article 35

  L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

  El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte/a infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

  En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

  Capítol X. La dissolució

  Article 36

  L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

  Article 37

  1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
  2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
  3. Els i les membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos i elles mateixes hagin contret voluntàriament.
  4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
  5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.”

  N.B. Fem constar que són els estatuts aprovats en data de 23/10/2018

  Signa

  La Secretària

  Lola Lasurt Bachs

  La Presidenta

  Montserrat Moliner Vicent

  Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de Barcelona

  Amb el codi segur de verificació N1154A01Q35G75s es pot consultar aquest document a l’adreça http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

  Document 41146Y00A83j41Z signat electrònicament i validat

  signat per CATCert